Title  Name FIDE ID Rating FED We K Pn IM
1 IM Sevostianov Pavel 4156781 2266 RUS 4,76 10 2245
2 IM Kagramanianz Vartan 13300202 2247 ARM 4,49 10 2247
3 Kyrychenko Maryan 14137178 2254 UKR 4,59 40 2246 7
4 Medvedyk Volodymyr 14137186 2116 UKR 2,77 40 2262 7
5 WGM Kryvoruchko Vita 14108917 2192 UKR 3,74 20 2253 7
6 FM Mosesov Danylo 14149494 2294 UKR 5,14 20 2242 7
7 FM Molchanov Oleksii 14119820 2329 UKR 5,60 20 2238 7
8 FM Bykovskiy Oleg 14129825 2197 UKR 3,81 20 2253 7
9 Moliboga V. 4116631 2310 RUS 5,34 20 2240 7
10 IM Bets Anatolij 13900447 2266 MDA 4,76 10 2245