1 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
1 IM Sevostianov Pavel 2266 ½ - ½ IM Bets Anatolij 2266 10
2 IM Kagramanianz Vartan 2247 ½ - ½ Moliboga V. 2310 9
3 Kyrychenko Maryan 2254 ½ - ½ FM Bykovskiy Oleg 2197 8
4 Medvedyk Volodymyr 2116 0 - 1 FM Molchanov Oleksii 2329 7
5 WGM Kryvoruchko Vita 2192 1 - 0 FM Mosesov Danylo 2294 6
2 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
10 IM Bets Anatolij 2266 ½ - ½ FM Mosesov Danylo 2294 6
7 FM Molchanov Oleksii 2329 1 - 0 WGM Kryvoruchko Vita 2192 5
8 FM Bykovskiy Oleg 2197 1 - 0 Medvedyk Volodymyr 2116 4
9 Moliboga V. 2310 0 - 1 Kyrychenko Maryan 2254 3
1 IM Sevostianov Pavel 2266 ½ - ½ IM Kagramanianz Vartan 2247 2
3 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
2 IM Kagramanianz Vartan 2247 ½ - ½ IM Bets Anatolij 2266 10
3 Kyrychenko Maryan 2254 1 - 0 IM Sevostianov Pavel 2266 1
4 Medvedyk Volodymyr 2116 1 - 0 Moliboga V. 2310 9
5 WGM Kryvoruchko Vita 2192 0 - 1 FM Bykovskiy Oleg 2197 8
6 FM Mosesov Danylo 2294 ½ - ½ FM Molchanov Oleksii 2329 7
4 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
10 IM Bets Anatolij 2266 0 - 1 FM Molchanov Oleksii 2329 7
8 FM Bykovskiy Oleg 2197 1 - 0 FM Mosesov Danylo 2294 6
9 Moliboga V. 2310 1 - 0 WGM Kryvoruchko Vita 2192 5
1 IM Sevostianov Pavel 2266 1 - 0 Medvedyk Volodymyr 2116 4
2 IM Kagramanianz Vartan 2247 ½ - ½ Kyrychenko Maryan 2254 3
5 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
3 Kyrychenko Maryan 2254 1 - 0 IM Bets Anatolij 2266 10
4 Medvedyk Volodymyr 2116 0 - 1 IM Kagramanianz Vartan 2247 2
5 WGM Kryvoruchko Vita 2192 0 - 1 IM Sevostianov Pavel 2266 1
6 FM Mosesov Danylo 2294 ½ - ½ Moliboga V. 2310 9
7 FM Molchanov Oleksii 2329 ½ - ½ FM Bykovskiy Oleg 2197 8
6 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
10 IM Bets Anatolij 2266 1 - 0 FM Bykovskiy Oleg 2197 8
9 Moliboga V. 2310 ½ - ½ FM Molchanov Oleksii 2329 7
1 IM Sevostianov Pavel 2266 ½ - ½ FM Mosesov Danylo 2294 6
2 IM Kagramanianz Vartan 2247 ½ - ½ WGM Kryvoruchko Vita 2192 5
3 Kyrychenko Maryan 2254 0 - 1 Medvedyk Volodymyr 2116 4
7 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
4 Medvedyk Volodymyr 2116 ½ - ½ IM Bets Anatolij 2266 10
5 WGM Kryvoruchko Vita 2192 1 - 0 Kyrychenko Maryan 2254 3
6 FM Mosesov Danylo 2294 ½ - ½ IM Kagramanianz Vartan 2247 2
7 FM Molchanov Oleksii 2329 1 - 0 IM Sevostianov Pavel 2266 1
8 FM Bykovskiy Oleg 2197 1 - 0 Moliboga V. 2310 9
8 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
10 IM Bets Anatolij 2266 0 - 1 Moliboga V. 2310 9
1 IM Sevostianov Pavel 2266 0 - 1 FM Bykovskiy Oleg 2197 8
2 IM Kagramanianz Vartan 2247 0 - 1 FM Molchanov Oleksii 2329 7
3 Kyrychenko Maryan 2254 ½ - ½ FM Mosesov Danylo 2294 6
4 Medvedyk Volodymyr 2116 1 - 0 WGM Kryvoruchko Vita 2192 5
9 Тур 
Имя Рейт. Рез. Имя Рейт. Ст.ном.
5 WGM Kryvoruchko Vita 2192 0 - 1 IM Bets Anatolij 2266 10
6 FM Mosesov Danylo 2294 1 - 0 Medvedyk Volodymyr 2116 4
7 FM Molchanov Oleksii 2329 ½ - ½ Kyrychenko Maryan 2254 3
8 FM Bykovskiy Oleg 2197 1 - 0 IM Kagramanianz Vartan 2247 2
9 Moliboga V. 2310 ½ - ½ IM Sevostianov Pavel 2266 1