N ID Name Title Fed Rtg Born 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Place Norms
1 4156781 Sevostianov Pavel IM RUS 2266 1967 ½ 0 1 1 ½ 0 0 ½ ½ 4 8
2 13300202 Kagramanianz Vartan IM ARM 2247 1966 ½ ½ 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ 4 7
3 14137178 Kyrychenko Maryan UKR 2254 2003 1 ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 1 5 3
4 14137186 Medvedyk Volodymyr UKR 2116 2003 0 0 1 1 0 0 0 1 ½ 3,5 9
5 14108917 Kryvoruchko Vita WGM UKR 2192 1988 0 ½ 1 0 1 0 0 0 0 2,5 10
6 14149494 Mosesov Danylo FM UKR 2294 2003 ½ ½ ½ 1 0 ½ 0 ½ ½ 4 4
7 14119820 Molchanov Oleksii FM UKR 2329 1991 1 1 ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 7 2 IM
8 14129825 Bykovskiy OIeg FM UKR 2197 1991 1 1 ½ 1 1 1 ½ 1 0 7 1 IM
9 4116631 Moliboga V. RUS 2310 1976 ½ ½ 0 0 1 ½ ½ 0 1 4 6
10 13900447 Bets Anatolij IM MDA 2266 1966 ½ ½ 0 ½ 1 ½ 0 1 0 4 5